Platforma Obywatelska

Lista posłów i ich głosowań - do pobrania i wydruku
Stan przynależności do klubu na dzień 31 sierpnia 2011
Aby uzyskać informację na temat głosowania, kliknij na jego numer lub najedź myszką
Lp Nazwisko Imiona Klub Aborcja Homos. in Vitro Święta Alkohol Katastrofa smoleńska
1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1   Arkit Tadeusz  >> PO za pr. ws. pr. za pr. za za za pr. za pr. za pr. pr. ng. pr.
2   Arłukowicz Bartosz  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. za pr. pr.
3   Arndt Paweł  >> PO pr. pr. za ng. ws. pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
4   Augustyn Urszula  >> PO za pr. za pr. za pr. za za ng. za za pr. za pr. pr. pr. pr.
5   Aziewicz Tadeusz  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
6   Balcerzak Klaudiusz  >> PO za pr. za pr. - - - - - - za pr. - pr. pr. pr. -
7   Biernacki Marek  >> PO ng. pr. pr. za ng. pr. ws. ws. za pr. za pr. za pr. pr. pr. pr.
8   Biernat Andrzej  >> PO za pr. ng. za ng. ng. za za za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
9   Bojko Bogdan  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
10   Borowczak Jerzy  >> PO za za za pr. za za - - - - za pr. - pr. pr. pr. -
11   Borowiak Łukasz  >> PO za pr. za pr. - - - - - - za pr. - pr. pr. pr. -
12   Brejza Krzysztof  >> PO ws. pr. za pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
13   Brodniak Roman  >> PO za ws. za pr. ws. ws. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
14   Brzezinka Jacek  >> PO za pr. za za ws. pr. ng. za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
15   Bublewicz Beata  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
16   Budnik Jerzy  >> PO ng. pr. pr. za pr. pr. za ng. za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
17   Bukiewicz Bożenna  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
18   Buła Andrzej  >> PO za za za za ng. ng. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
19   Butryn Renata  >> PO za ng. za za za ws. za za za za za pr. ng. pr. pr. pr. pr.
20   Chmielewski Stanisław  >> PO za ng. za pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
21   Cichoń Janusz  >> PO za za za pr. ng. ng. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
22   Cieślik Leszek  >> PO za za za pr. ng. ng. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
23   Cieśliński Piotr  >> PO za za za pr. za za za za za - za pr. za pr. pr. pr. pr.
24   Czaplicka Barbara  >> PO za pr. ng. pr. za za - - - - za pr. - ng. pr. pr. -
25   Czechyra Czesław  >> PO za pr. za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
26   Czerwiński Andrzej  >> PO ws. ng. za za pr. pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
27   Czuma Andrzej  >> PO za pr. za za pr. pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
28   Dąbrowska Alicja  >> PO za za za pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
29   Drozd Ewa  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
30   Drzewiecki Mirosław Michał PO ng. za za pr. ng. ng. za ng. ng. za ng. ng. ng. ng. pr. pr. pr.
31   Dunin Artur  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
32   Durka Zenon  >> PO ng. pr. za pr. za za za za za za za ng. za pr. pr. pr. pr.
33   Dzięcioł Janusz  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
34   Dzikowski Waldy  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
35   Fabisiak Joanna  >> PO pr. pr. ng. za pr. pr. za za za ng. za ng. pr. pr. pr. pr. pr.
36   Fedorowicz Jerzy Feliks  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
37   Fiedler Arkady  >> PO za za za ws. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
38   Gadowski Krzysztof  >> PO ng. pr. za za pr. pr. ng. za za ng. ng. pr. za pr. pr. pr. pr.
39   Gałażewski Andrzej  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
40   Gawłowski Stanisław  >> PO ng. za ng. pr. ng. ng. ng. za ng. ng. ng. pr. za pr. pr. pr. ng.
41   Gąsior-Marek Magdalena  >> PO za pr. za pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
42   Gibała Łukasz  >> PO za za za pr. za za za za za za ws. ws. za pr. pr. pr. pr.
43   Gierada Artur  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
44   Głogowski Tomasz  >> PO za za za pr. ng. ng. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
45   Godson John Abraham  >> PO za pr. ws. pr. - - - - - - pr. ws. - pr. pr. pr. -
46   Gowin Jarosław  >> PO za ng. ws. za pr. pr. ng. ws. za ng. za ng. za ng. pr. pr. pr.
47   Grabarczyk Cezary  >> PO za za za pr. ng. ng. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
48   Grad Aleksander  >> PO ng. ng. za pr. ng. ng. za ng. za za ng. ng. ng. ng. pr. ng. pr.
49   Grad Mariusz  >> PO pr. pr. za pr. ng. pr. za za za pr. za pr. za pr. pr. pr. pr.
50   Graś Paweł  >> PO ng. ng. za pr. ng. ng. ng. ng. za za ng. pr. ng. ng. pr. pr. ng.
51   Grupiński Rafał  >> PO za za za pr. za za za ng. za za za pr. ng. pr. pr. pr. pr.
52   Gut-Mostowy Andrzej  >> PO ng. pr. ng. za pr. pr. ng. ng. za ng. ng. ng. za pr. pr. pr. ng.
53   Guzowska Iwona  >> PO ng. za za pr. za za za ng. za za ng. pr. za pr. pr. pr. pr.
54   Halicki Andrzej  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
55   Hanajczyk Agnieszka  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
56   Huskowski Stanisław  >> PO za za za pr. ng. pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
57   Jarmuziewicz Tadeusz  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za ng. pr. pr. pr.
58   Jaros Michał  >> PO ng. za za pr. ng. ng. za za za za ng. pr. ng. pr. pr. pr. pr.
59   Jastrzębski Leszek  >> PO za ws. ws. pr. za za za za za - za pr. za pr. pr. pr. pr.
60   Kaczor Roman  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
61   Kania Andrzej  >> PO ng. ng. ws. za za pr. ng. za za ng. ng. pr. za pr. pr. pr. pr.
62   Karpiński Grzegorz  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
63   Karpiński Włodzimierz Witold  >> PO ng. pr. za pr. ng. ng. za za za za ng. pr. za pr. pr. pr. pr.
64   Katulski Jarosław  >> PO za ng. za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
65   Kaźmierczak Jan  >> PO za ws. za pr. ws. pr. za za za za za pr. ng. pr. pr. pr. pr.
66   Kidawa-Błońska Małgorzata  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
67   Kilian Wiesław  >> PO pr. pr. pr. za pr. pr. pr. - - - za za - ws. za za za
68   Klim Józef Piotr  >> PO za ws. za pr. ws. pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
69   Kluzik-Rostkowska Joanna  >> PO za ng. ng. za za pr. za za pr. pr. za pr. ng. ng. za za za
70   Kłosin Krystyna  >> PO za pr. za pr. - - - - - - za pr. - pr. pr. pr. -
71   Kochan Magdalena  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
72   Konwiński Zbigniew  >> PO za za za pr. ng. ng. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
73   Kopacz Ewa  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. ng. ng. pr. pr. pr.
74   Kopaczewska Domicela  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za ng. pr. pr. pr.
75   Kopeć Tadeusz  >> PO ng. pr. za za pr. pr. ng. pr. za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
76   Korzeniowski Leszek  >> PO za za za pr. za za za za za za za ng. ng. pr. pr. ng. pr.
77   Kosecki Roman  >> PO pr. pr. ng. za pr. pr. za za za pr. za pr. za pr. pr. pr. pr.
78   Kozaczyński Jacek  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
79   Kozdroń Jerzy  >> PO za pr. za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
80   Kozłowska-Rajewicz Agnieszka  >> PO ng. za za pr. za za za za za za ng. pr. za pr. pr. pr. pr.
81   Koźlakiewicz Mirosław  >> PO pr. pr. ng. za pr. pr. ng. za za ng. za pr. za ng. pr. pr. pr.
82   Kropiwnicki Robert  >> PO za za za pr. - - - - - - za pr. - pr. pr. pr. -
83   Krupa Adam  >> PO za pr. za za za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
84   Krupa Jacek  >> PO za ws. za pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
85   Krząkała Marek  >> PO za za za pr. za ws. za za za za za pr. za pr. pr. ng. pr.
86   Kulas Jan  >> PO ng. pr. za za za pr. za za za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
87   Kulesza Tomasz  >> PO ng. pr. za pr. za pr. za za za za ng. pr. za ng. pr. pr. pr.
88   Kuriata Jan  >> PO za ng. za pr. za za za za ng. ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
89   Lamczyk Stanisław  >> PO ng. pr. za pr. ng. pr. ws. ws. za pr. za pr. za pr. pr. pr. pr.
90   Lenz Tomasz  >> PO za za za pr. za pr. za za ng. za za pr. za pr. pr. pr. pr.
91   Leszczyna Izabela  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
92   Libicki Jan Filip  >> PO pr. pr. pr. za pr. pr. pr. pr. pr. ng. za pr. pr. pr. za ws. za
93   Lipiński Dariusz  >> PO pr. pr. ws. pr. ng. pr. za ng. za za za pr. ng. pr. pr. pr. pr.
94   Litwiński Arkadiusz  >> PO za za za pr. ng. ng. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
95   Małecka-Libera Beata  >> PO za za za pr. za za ng. za za za za pr. za pr. pr. pr. ng.
96   Marcinkiewicz Michał PO ng. ng. ng. pr. ng. ng. za za za za ng. pr. za pr. pr. pr. pr.
97   Matusik-Lipiec Katarzyna  >> PO ng. za za pr. za za za za za za ng. pr. za pr. pr. pr. pr.
98   Mężydło Antoni  >> PO za pr. za za za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
99   Miodowicz Konstanty  >> PO za pr. ng. pr. ws. ws. za za za za za za za pr. pr. pr. pr.
100   Młyńczak Aldona  >> PO za za za ng. za za za ng. za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
101   Mroczek Czesław  >> PO za za ng. pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
102   Mrzygłocka Izabela Katarzyna  >> PO za pr. za pr. za ws. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
103   Mucha Joanna  >> PO za ng. za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
104   Musiał Jan  >> PO za pr. ws. pr. pr. pr. za za za pr. za pr. za pr. pr. pr. pr.
105   Naguszewski Tadeusz  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
106   Neumann Sławomir  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
107   Niesiołowski Stefan  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
108   Nowak Tomasz Piotr  >> PO za ws. za pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
109   Nykiel Mirosława  >> PO za za za pr. za pr. za za za za za za ng. pr. pr. pr. pr.
110   Okła-Drewnowicz Marzena  >> PO za pr. ng. pr. za pr. za za za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
111   Okrągły Janina  >> PO za za za pr. za za za za za - za pr. za pr. pr. pr. pr.
112   Olechowska Alicja  >> PO za pr. za za za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
113   Olejniczak Danuta  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
114   Olszewski Paweł  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
115   Ołowski Piotr  >> PO ng. za za za za pr. za - - - za ng. za pr. pr. pr. pr.
116   Orłowski Paweł  >> PO za ws. za pr. za ws. za - - - za pr. - pr. pr. pr. pr.
117   Orzechowski Andrzej  >> PO za pr. za pr. za pr. za za za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
118   Orzechowski Maciej  >> PO za za za pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
119   Oświęcimski Konstanty  >> PO ng. za za pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
120   Pacelt Zbigniew  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
121   Pahl Witold  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
122   Patalita Tadeusz  >> PO ng. pr. ng. pr. - - - - - - za za - pr. pr. pr. -
123   Piechota Sławomir  >> PO za za za pr. za pr. za za za za za pr. ng. pr. pr. pr. pr.
124   Pierzchała Elżbieta  >> PO za pr. za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
125   Pietraszewska Danuta  >> PO za pr. za pr. za za za ng. za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
126   Pięta Jarosław  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
127   Piotrowska Teresa  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
128   Pisalski Grzegorz  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. za pr. pr.
129   Pitera Julia  >> PO za za za pr. za za za za za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
130   Plocke Kazimierz  >> PO za ng. za ng. ng. ng. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
131   Plura Marek  >> PO za ng. za pr. za pr. za ws. za za za pr. ng. pr. pr. pr. pr.
132   Pluta Mirosław  >> PO pr. pr. za - - - - - - - za pr. - pr. - - -
133   Pomaska Agnieszka  >> PO za za za pr. za za za za za - za pr. za pr. pr. pr. pr.
134   Preiss Sławomir  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
135   Raba Norbert  >> PO za pr. za ng. za za za za za pr. za pr. za pr. pr. pr. pr.
136   Raczkowski Damian  >> PO za ws. za pr. za ws. za za za za za pr. za ng. pr. pr. pr.
137   Radziszewska Elżbieta  >> PO ng. za za pr. za pr. za za za ng. ng. pr. za pr. pr. pr. pr.
138   Raniewicz Grzegorz  >> PO pr. pr. za pr. pr. pr. za ws. za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
139   Raś Ireneusz  >> PO ng. pr. ng. za pr. pr. ng. ng. za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
140   Redzimski Leszek  >> PO za pr. za za - - - - - - za pr. - pr. pr. pr. -
141   Ross Tadeusz  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
142   Roszak Grzegorz  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
143   Rozpondek Halina  >> PO za za za za za ws. za ng. za za pr. ng. za pr. pr. pr. pr.
144   Rusinowska Beata  >> PO za za za pr. - - - - - - za pr. - pr. pr. pr. -
145   Rutkowska Dorota  >> PO za pr. za ws. - - - - - - za pr. - pr. pr. pr. -
146   Rutnicki Jakub  >> PO za za ng. pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
147   Rybicki Sławomir  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
148   Rynasiewicz Zbigniew  >> PO za pr. za pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
149   Ryszka Andrzej PO za pr. ws. pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
150   Rząsa Marek  >> PO za za za za ng. ng. za za za - za pr. za pr. pr. pr. pr.
151   Rzymełka Jan  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
152   Saługa Wojciech  >> PO za pr. za za pr. pr. ng. za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
153   Schetyna Grzegorz  >> PO za za za pr. za za za za ng. za za pr. za pr. pr. pr. pr.
154   Sekuła Mirosław PO pr. pr. za za pr. pr. ng. za za pr. za pr. za pr. pr. pr. pr.
155   Siedlaczek Henryk  >> PO za pr. za ws. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
156   Sikorski Radosław  >> PO za ng. za pr. ng. ng. ng. ng. za za za ng. ng. ng. pr. pr. ng.
157   Sitarz Witold  >> PO ng. pr. ws. za ws. ws. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
158   Skowrońska Krystyna  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
159   Sławiak Bożena  >> PO za ws. za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
160   Smirnow Andrzej  >> PO pr. pr. ng. za pr. pr. ng. za za ng. za pr. za ng. pr. pr. pr.
161   Smolarz Tomasz  >> PO za ws. za pr. za ws. za za za za ng. pr. za pr. pr. ng. pr.
162   Sokołowski Wojciech PO za za za ng. - - - - - - za pr. - pr. ng. pr. -
163   Staroń Lidia  >> PO ng. pr. ng. za ng. pr. ng. ws. za ng. ng. ng. za pr. pr. pr. pr.
164   Stolarczyk Jarosław  >> PO za za za pr. za za za za za - za pr. za pr. pr. pr. pr.
165   Stuligrosz Michał  >> PO za pr. za pr. za pr. za za za za za pr. ng. ng. pr. pr. pr.
166   Suchowiejko Wiesław  >> PO za pr. za pr. pr. pr. ng. - - - za pr. - pr. pr. pr. ng.
167   Suski Paweł  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
168   Sycz Miron  >> PO za za za pr. za za za za za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
169   Szczerba Michał  >> PO ng. pr. za pr. ng. pr. za za za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
170   Szejnfeld Adam  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. ng. pr. pr. pr. pr.
171   Sztolcman Grzegorz  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
172   Szulc Jakub  >> PO za ng. za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
173   Szumilas Krystyna  >> PO za za za pr. za za za za ng. za za pr. za ng. pr. pr. pr.
174   Szydłowska Bożena  >> PO za pr. za pr. za pr. za za za za za pr. ng. pr. pr. pr. pr.
175   Śledzińska-Katarasińska Iwona  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
176   Śliwińska Anna  >> PO za za za pr. za pr. - - - - za pr. - pr. pr. pr. -
177   Tomański Piotr  >> PO za pr. za pr. za za za za za za za za za pr. pr. pr. pr.
178   Tomaszak-Zesiuk Irena  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
179   Tomczak Jacek  >> PO pr. pr. pr. ng. pr. pr. pr. pr. pr. pr. za pr. pr. ng. ng. za za
180   Tomczyk Cezary  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
181   Tomczykiewicz Tomasz  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
182   Tusk Donald  >> PO ng. ng. za ng. ng. ng. ng. ng. ng. za ng. ng. ng. ng. ng. pr. ng.
183   Tusk Łukasz  >> PO za za za pr. za pr. za za za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
184   Tyszkiewicz Krzysztof PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
185   Tyszkiewicz Robert  >> PO za za za pr. za za za za za za za za za pr. pr. pr. pr.
186   Urban Cezary  >> PO za pr. za pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. ng. pr.
187   Van der Coghen Piotr  >> PO za pr. za za za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
188   Waśko Piotr  >> PO za za za pr. za za ng. za za za za pr. za pr. pr. pr. ng.
189   Wielichowska Monika  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
190   Wilk Wojciech  >> PO ng. pr. ng. za za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
191   Witkowski Radosław  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
192   Wojciechowski Jarosław PO za za ng. pr. - - - - - - za pr. - ng. pr. pr. -
193   Wojnarowski Norbert  >> PO za za za za ng. pr. za za za za za pr. ng. pr. pr. pr. pr.
194   Wojtkowski Marek  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
195   Wolak Ewa  >> PO za pr. za pr. za ws. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
196   Wójcik Marek  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
197   Wykręt Adam  >> PO ng. pr. za pr. za pr. za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
198   Zacharewicz Jacek  >> PO za za za pr. za za ng. za za za za pr. za pr. pr. ng. pr.
199   Zakrzewska Jadwiga  >> PO za pr. za ng. za ws. ng. za za za za pr. ng. pr. pr. pr. ng.
200   Zaremba Renata  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
201   Zawadzki Ryszard  >> PO za pr. za pr. za pr. za za za ng. za pr. za pr. pr. pr. pr.
202   Zdrojewski Bogdan  >> PO za ng. za pr. ng. za za ng. za ng. za ng. za pr. pr. pr. ng.
203   Zieliński Marek  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.
204   Ziemniak Wojciech  >> PO pr. pr. ng. za ws. pr. ng. ng. za ng. za pr. za ng. pr. pr. pr.
205   Ziętek Jerzy  >> PO za za ng. pr. za za za za za za za za za ng. pr. pr. pr.
206   Żalek Jacek  >> PO pr. pr. ng. za pr. pr. ng. pr. za ng. ng. ng. za ng. pr. pr. pr.
207   Żmijan Stanisław  >> PO za za za pr. za pr. za za za za za pr. ng. pr. pr. pr. pr.
208   Żyliński Adam  >> PO za za za pr. za za za za za za za pr. za pr. pr. pr. pr.